خشکی پوست بوسیله ترشح غدد چربی ایجاد می شود ، این غدد ، چربی ای ترشح می کنند که روغنی شکل است، این چربی های ترشح شده با ترشحاتی که از غدد قندی شما بوجود می آید ترکیب می شوند.

به گزارش نیک صالحی، این مخلوط در سرتاسر پوست شما پخش شده و لایه ای از چربی و رطوبت ایجاد می کنند که اسید نامیده می شود.
این پوشش اسیدی پوست شما را از هرگونه چرک و کثیفی محافظت می کنند و اجازه نمی دهد از لایه بیرونی به داخل نفوذ پیدا کند.
همچنین این لایه چربی پوست را از خشکی و ترک برداشتن محافظت می کند.
زمانیکه سطح اسیدی که درباره آن صحبت شد کاهش یابد یعنی لایه چربی پوست شما کم شده است.این مقدار پوشش اسیدی با باکتری هایی که به پوست شما هجوم بیاورند جنگیده و اجازه نفوذ به داخل بدن را به آنها نمی دهد.
اما اگر پوشش اسیدی از سطح نورمال پایین تر رود ، پوست شما واکنش هایی از خود نشان خواهد داد.